ANBI-eisen

Stichting/vereniging: Wijksteunpunt De Lindehof

RSIN/Fiscaal nr: 809125171

Contactgegevens:
Graaf Willemstraat 27,
1718 BR, Hoogwoud Tel. 0226-359123;
e-mail: delindehof@quicknet.nl
website: www.wspdelindehof.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: C.P.B. (Kees) Blankendaal;
Secretaris: E.H. ( Ellen) Schrama-de Waal Malefijt;
Penningmeester: J. (Co) Zuiderent
Bestuurslid: Mw. M.C. Sneek-Tesselaar
Bestuurslid: Dhr. C. de Wit

Beleidsplan:
Het bestuur van de Stichting wijksteunpunt (wsp) De Lindehof geeft uitvoering aan wat in het
‘Beleidskader wijksteunpunten en dorpshuizen’ (Een verreikende verrijking) van de gemeente
Opmeer is vermeld. Dit gebeurt door de inzet van de bestuursleden, de beheerder(s), de vele
vrijwilligers en andere organisaties binnen de gemeente die op verzoek van het bestuur en/of
de beheerder onderling samenwerken om diverse activiteiten te realiseren.

Zodoende wordt steun gegeven aan inwoners van de gemeente Opmeer in de wijk(dorp)
waarbij zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zorg voorop staan.

Daarvoor is het wsp ‘laagdrempelig’, biedt het allerlei activiteiten en zorg voor hen die het
nodig hebben. Hierbij moet worden gedacht aan het oplossen van WMO problematiek,
digitale vaardigheid, ondersteuning van mensen met beperkingen, voorlichting (domotica,
wilsverklaring, etc.)

Doelstelling (volgens het beleid wijksteunpunten ‘breed’ 2004 t/m 2015 e.v.)
Tijdens de evaluatie van de wijksteunpunten plus in 2004 bleek dat de brede, intersectorale
inzet op zoveel mogelijk doelgroepen en functies (de ‘plus’) om verschillende redenen niet
haalbaar was. Dit heeft erin geresulteerd dat de ‘wijksteunpunten breed’ ontstonden. ‘Breed’
stond voor verbreding van het dienstenaanbod in wijksteunpunten voor wijkbewoners en
andere zorgvragers dan alleen ouderen, met een één loketfunctie, ontmoetingsruimte en
bijvoorbeeld gemaksdiensten, zorgvoorzieningen, tijdelijke opvang (respijtvoorziening) op
lokaal niveau, buurtrestaurants. De Provincie Noord-Holland co-investeerde hierin vanaf 2005,
ter stimulering dat er uiterlijk in 2015 in elke gemeente een wijksteunpunt breed werd
gerealiseerd, als onderdeel van een samenhangende infrastructuur voor wonen, welzijn en
zorg.

Definitie volgens het beleidskader gem. Opmeer van het wsp De Lindehof
Een wijksteunpunt is een toegankelijk gebouw in een zorgvriendelijke wijk of dorp, waar alle
mensen, met en zonder beperkingen, jong en oud, die in de wijk of het dorp wonen, elkaar
kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen ontplooien en diensten kunnen organiseren of
afnemen, die zij in hun situatie wensen en die bijdragen aan hun actieve deelname in de
samenleving. Hierdoor kunnen ook mensen met beperkingen zo lang mogelijk als zelfstandige
inwoners blijven wonen en leven. De exploitant(en) en gebruikers van het wijksteunpunt
leveren een gezamenlijke inspanning om een breed en samenhangend aanbod tot stand te
brengen vanuit het wijksteunpunt, maar ook met andere activiteiten die worden aangeboden
in het gebied. Als het wijksteunpunt zich voornamelijk richt op ouderen of mensen met een
beperking, hebben we het over een wijksteunpunt plus. Richt het wijksteunpunt zich op alle
inwoners, jong tot oud, met en zonder beperkingen, dan spreken we van een wijksteunpunt
breed.
Een wijksteunpunt is een sociaal en fysiek goed toegankelijke accommodatie, waarin
organisaties op het gebied van zorg en welzijn, informatie en advies geven, hun diensten
aanbieden, met elkaar samenwerken, gezamenlijk activiteiten organiseren en/of activiteiten
op elkaar afstemmen. Het kan ook gaan om sport- en beweegactiviteiten en om allerlei
activiteiten die te maken hebben met meedoen, zoals (cultuur)educatieve en/of
ontspannende en recreatieve activiteiten. Het wijksteunpunt is het hart van de dorpskern,
voor alle inwoners goed toegankelijk. Het is een instrument dat ingezet wordt om de
leefbaarheid en de sociale cohesie in een dorpskern te behouden en te versterken.

Beloningsbeleid:
De Stichting keert geen beloning uit aan de bestuurders voor hun werkzaamheden

Visie en missie:
De gemeenschappelijk missie van de wijksteunpunten in de gemeente Opmeer:
Steun geven aan inwoners van de gemeente Opmeer in de wijk(dorp) waarbij zelfstandigheid
zelfredzaamheid en zorg voorop staan.
Dat is mogelijk door:
– vitale bewoners te activeren middels inzet vrijwilligerswerk om kwetsbare mede
bewoners een zinvolle dagbesteding te geven
– door wijksteunpunten een ontmoetingsplek te laten zijn, waarbij het vergroten van
eigen talent en netwerk voorop staan.
– Door wsp-en in de gemeente een breed maatschappelijke rol laten vervullen door
samenwerkingsverbanden door te ontwikkelen.

Voor het wsp De Lindehof geldt:

Missie:
Mensen actief laten deelnemen aan de samenleving waarbij zij binnen hun mogelijkheden de
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn en die van hun omgeving.

Visie:
Het WSP ondersteunt inwoners – met of zonder beperking – op allerlei gebieden, zodat de
cliënt van betekenis kan zijn voor zijn omgeving en andersom. Denk bijv. aan wonen, werk,
gezondheid, dagbesteding, leren, vrije tijd, etc. Indien mogelijk dicht bij huis, met de cliënt en
zijn persoonlijk netwerk, partners, vrijwilligers en professionals.
De Lindehof wil een positieve bijdrage leveren aan de hedendaagse maatschappij. Op een
hartelijke, betrokken en oprechte manier wil de Lindehof verbondenheid stimuleren,
levensvaardigheden positief beïnvloeden. We zien maatschappelijke betrokkenheid als een
natuurlijk onderdeel van ons handelen, vooral in de nabije omgeving.

Activiteiten:
Het wijksteunpunt bestaat uit verschillende ruimtes voor activiteiten en is gekoppeld aan 24
ouderenwoningen. Het wijksteunpunt is bestemd voor alle inwoners van de gemeente
Opmeer. Door het aanbieden van diensten en activiteiten wil het wijksteunpunt iedereen
ondersteunen om zich zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen redden. Daartoe worden er
verschillende diensten aangeboden.
In 2019 is gestart met activiteitencentrum G’wôon Welkom. Dit is bedoeld voor zelfstandig
Wonenden met een indicatie, die op zoek zijn naar een leuke dag invulling, maar ook voor een
ieder met enige beperking of gevoelens van eenzaamheid. Via G’wôon Welkom is het ook
mogelijk een mantelzorger te ondersteunen en te ontlasten door tijdelijk de zorg over te
nemen.
Tevens biedt G’wôon Welkom: hulp bij het aanvragen van een indicatie; hulp bij het
aanvragen van WMO voorzieningen; vervoer; warme maaltijden.

Specifieke diensten:
a) Open tafel: Mensen die niet in staat zijn zelf de maaltijd te bereiden kunnen van maandag
tot en met vrijdag aan de open tafel met anderen tijdens het middaguur de warme
maaltijd gebruiken.
b) Wasverzorging: Voor mensen die hiertoe niet zelf in staat zijn, bestaat de mogelijkheid om
tegen een vergoeding het wasgoed te laten verzorgen.
c) Open inloop: Mensen kunnen dagelijks terecht in het wijksteunpunt voor een kopje koffie
en een praatje, voor het lezen van een krant of tijdschrift, voor een spelletje of biljarten.
d) Duofiets: Iedereen kan/mag gebruik maken van de duofiets zowel als gebruiker of als
vrijwilliger.

Specifieke activiteiten:
Meer bewegen voor ouderen                                                                    Klaverjassen
Darten                                                                                                           Accordeon les
Gymnastiek voor ouderen                                                                         Kienen
Ansichtkaarten maken                                                                               Trudy kookt!
Bean bag baseball (stoelhonkbal)                                                            Sjoelen
Handwerkclub                                                                                             Jogido (jeugd toneel)
Line-dance                                                                                                    Koersbal
Taalcafé (taaltrainerlessen en conversatielessen)                                Brein in beweging                                 
Taalmaatjesproject                                                                                     Soft touch massage
Zwemmen                                                                                                     Sociaal spreekuur (gemeente)
Bridgen                                                                                                          Audicien aan huis (spreekuur)
Zangkoor                                                                                                       Tai Chi Tao
Rummikub/Keezen                                                                                     Hatha Yoga
Biljarten                                                                                                        Jeu de boules

Overige activiteiten:
Een informatieve en/of ontspannende activiteit op de 3e donderdagmiddag van de maand,
georganiseerd door de AVO (Activiteiten voor Ouderen) in samenwerking met de
ouderenbonden.
Zwemmen vanuit het Wijksteunpunt op de vrijdagmorgen in Hoogwoud in het kader van
MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen).
Diverse workshops waaronder: pergamano, papier knippen, kaarten borduren, schilderen,
patchwork, quilten.
Van september tot en met mei elke laatste zondag van de maand “Gezellige zondag”.
Van september tot en met mei elke 2e zaterdag van de maand “Samen eten”.
Van september tot en met mei elke 1e donderdag van de maand “Klusjescafé”.

Financiële verantwoording:

                                                                                                                                                 31-12-2019                                                                              31-12-2018

ACTIEF                                                                                                                     €                                        %                                                     €                                    %

Vaste activa                                                                                                              9.006                                4,1                                                   5.653                             2,9

Vlottende activa                                                                                                      9.612                                  4,4                                                  1.999                             1,0

Liquide middelen                                                                                                    200.352                            91,5                                                185.573                         96,1

                                                                                                                                    218.970                             100,0                                             193.225                         100,0

PASSIEF                                 

Eigen vermogen                                                                                                     205.677                              93,9                                                182.923                         94,7

Kortlopende schulden                                                                                          13.293                                 6,1                                                   10.302                           5,3

                                                                                                                                  218.970                               100,0                                              193.225                         100,0

 

Blijkens de balans en de liquide middelen per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 toegenomen met:

                                                                                                                                                                                                                         €

Liquide middelen per 31 december                                                                                            2018                                               185.573

Liquide middelen per 31 december                                                                                            2019                                               200.352

                                                                                                                                                                                                                    14.779